Inleiding

Voor rdjdigital.nl. is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van belang. In deze Privacy Policy betekent een referentie aan u en uw:

• Een persoon die diensten en/of zaken van rdjdigital.nl afneemt, al dan niet via zijn onderneming, of een persoon die in dienst is van of is ingehuurd door een opdrachtgever van rdjdigital.nl .

• Een gebruiker en/of bezoeker van de website rdjdigital.nl Deze Privacy Policy heeft betrekking op de wijze waarop rdjdigital.nl persoonsgegevens die zij van u kan verkrijgen van haar werkzaamheden en/of via de Website, verwerkt.

Wie is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die rdjdigital.nl verwerkt?Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kan rdjdigital.nl aan worden gemerkt als verantwoordelijke en/of als verwerker. Indien rdjdigital.nl diensten aanbiedt en/of uitvoert namens een opdrachtgever, kan zij in dat kader persoonsgegevens tot haar beschikking krijgen van een persoon die gebruik maakt van deze diensten. Dit kan onder meer de volgende informatie zijn: naam, adres, email adres, telefoonnummer, gebruikersnaam, ervaring over de ontvangen diensten en/of correspondentie. Voor de verwerking van deze persoonsgegevens in het kader van de relevante diensten, verwijst rdjdigital.nl naar de privacy policy van haar opdrachtgever. Deze opdrachtgever zal in dit kader als verantwoordelijke gegevensbeheerder worden aangemerkt. rdjdigital.nl en haar opdrachtgever zullen dan afspraken maken over op welke wijze rdjdigital.nl deze persoonsgegevens mag verwerken, in lijn met de privacy policy van opdrachtgever. Over wat persoonsgegevens kan rdjdigital.nl als verantwoordelijke de beschikking krijgen? Ten aanzien van een persoon die diensten en/of zaken van rdjdigital.nl afneemt, al dan niet via zijn onderneming, of die in dienst is van of is ingehuurd door een opdrachtgever van rdjdigital.nl , kan dit de volgende informatie zijn: • Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer • Functietitel en informatie over uw expertise en ervaring • Communicatie tussen rdjdigital.nl en u met betrekking tot de diensten/opdracht en de wederzijdse rechten en verplichtingen onder de relevante overeenkomst • Overige actief door u gedeelde persoonsgegevens Ten aanzien van een gebruiker van de Website, kan deze informatie de volgende persoonsgegevens bevatten (indien op dat moment van toepassing): • Naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer • Indien van toepassing: gegevens die worden ingevoerd bij registratie op de Website, zoals gebruikersnaam voor toegang tot de Website • IP-adres • Verzamelde gebruiksgegevens indien Cookies zijn geplaats op de Website • Overige actief door u gedeelde persoonsgegevens via de Website rdjdigital.nl kan tevens informatie over u verzamelen van openbare bronnen inclusief Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat en/of Twitter. Hoe gebruikt rdjdigital.nl de persoonsgegevens waar zij over beschikt? Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt door rdjdigital.nl , haar medewerkers, opdrachtgevers, en bekend worden gemaakt aan derde, in het kader van één of meer van de in de onderstaande tabel vermelde doeleinden. Voor elk van deze doeleinden heeft rdjdigital.nl de rechtsgrondslag uiteengezet op basis waarvan zij gebruik kan maken van uw persoonsgegevens. De grondslagen voor verwerking van uw persoonlijke informatie, omvatten in het algemeen: • rdjdigital.nl heeft uw toestemming; • het is noodzakelijk om een overeenkomst aan te gaan of uit te voeren; • het is een gerechtvaardigd belang van rdjdigital.nl ; of • de verwerking is nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Ten aanzien van een persoon die diensten en/of zaken van rdjdigital.nl afneemt, al dan niet via zijn onderneming, of die in dienst is van of is ingehuurd door een opdrachtgever van rdjdigital.nl , betreft dit het volgende: Doel Grondslag Om met u te communiceren Gerechtvaardigd belang en noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst Om betalingen van u te ontvangen en af te handelen Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst Om aan de verplichtingen te voldoen die voortvloeien uit het de overeenkomst met de opdrachtgever Gerechtvaardigd belang en noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst Om zaken of diensten te leveren Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst Doel Grondslag Het beheren van alle service-of kwaliteitskwesties, klachten, feedback en vragen in verband met de uitvoering respectievelijk levering van diensten en/of zaken in overeenstemming met de voorwaarden van de overeenkomst Gerechtvaardigd belang en noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst Om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen (ook in verband met een gerechtelijk bevel en belastingaangifte) Noodzakelijk voor het naleven van een wettelijke verplichting Voldoen aan audits Gerechtvaardigd belang Ten aanzien van een gebruiker/bezoeker van de Website, kan dit het volgende betreffen: Doel Grondslag Om met u en te communiceren. Gerechtvaardigd belang en/of noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst Om de kwaliteit van de Website te verbeteren. Gerechtvaardigd belang Om te voldoen aan alle wettelijke of reglementaire verplichtingen (ook in verband met een gerechtelijk bevel) Noodzakelijk voor het naleven van een wettelijke verplichting Om de diensten van rdjdigital.nl te analyseren en te verbeteren om haar bedrijf te evalueren en te ontwikkelen. Gerechtvaardigd belang rdjdigital.nl kan in dit kader uw persoonsgegevens aan de volgende derden verstrekken: Administratiekantoor / accountant Beheer en ondersteuning bij financiële zaken, waaronder het doen van belastingaangifte en het opstellen van een jaarrekening (indien van toepassing) Professionele adviseurs Met inbegrip van advocaten en andere professionele adviseurs die rdjdigital.nl adviseren bij het uitvoeren van zakelijke activiteiten Overheids- en gerechtelijke instanties Met inbegrip van rechtbanken, arbiters, deurwaarders of andere gerechtelijke instanties, de politie en andere wetshandhavingsinstanties en de belastingdienst, met het oog op onder meer naleving van de toepasselijke wet en regelgeving alsmede in verband met de uitvoering van een overeenkomst Factuursysteem Facturatie voor diensten E-mail- en website provider Hosting van de Website en email accounts, indien van toepassing Bank Het verwerken van betalingen Derde betrokken bij uitvoering van een overeenkomst Met inbegrip een door rdjdigital.nl ingehuurde derde en een opdrachtgever